ࡱ>  !"#$%&'()*+,-.70123456?89:;<=>@ARoot Entry F`wU@SummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8 dWordDocument2^ Oh+'0( 8 D P \ ht|Zwm^2014t^ՋU_(ulQRXTdemoNormalYQ3@tEO@vtup@=WPS Office_11.1.0.10495_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,h$  Lenovo  0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10495!3558AD0329544E3EB7C2F7F79D66E08C0Table/jData WpsCustomData P6 KSKS2^ 8D @(h $5 h T I < DN3 2021t^Zwm^s:SYeTSO@\ bՋMRnlQ_bX-N\f[0|^?QVYe^^X{w 1.TNNXTSN^X cgqNNUSMOlQ_bXv gsQĉ[ Q&{T 02021t^Zwm^s:SYeTSO@\bՋMRnlQ_bX-N\f[0|^?QVYe^{z 0N N{y 0{z 0 ĉ[v^XagNS\MOagN GWS^X0 2.TNNXT N^X sy_QN;(W^^J\nfؚ!hf[u;VrjSǏRNYZ0_dlQLvNXT;_d-NVqQNZQZQM|vNXT;OlR:N1YOTT`b[avNXT;l_lĉĉ[ N_bX:NNNUSMO]\ONXTvvQN`b_NXT0 3.Yuf[VVNXT^XcOTNPge Yuf[VVNXT^Xv dcO^X\MO@bBlvvsQPgeY ؏cOV[Ye蕄vf[Sf[MOPge0^XNXTS{vU_YeYuf[ gR-N_Qzhttp://www.cscse.edu.cn g⋤v gsQBlT z^0f[Sf[MOPge^(W2021t^6g10eMRS_ (WbՋDeQb!hf[SfN{tfLĉ[ 0I{ gsQ?eV{ĉ[ be^cOckS__eQf[0ckĉe_kNvvsQ?eV{OncTfPge0 8. wQ g3t^SN N|^?QVYe^]\O~S YUOLu[ ,g!kbX-Nv wQ g3t^N N|^?QVYe^]\O~S {cNNYe|^?QVQwQvfPge0 9. 3t^SN N]\O~S -Nv 3t^ YUO{ 3t^ v{el/f*bbk2021t^6g10e ^XNXT]\Ovet^g/}:N3t^ FOkNu(W!hgv>yO[0[`N0|QLI{ N\O:N]\O~S0 10.^XNXTcOvgqGr gNHNBl ^XNXT(Ws:WDy:S]\OOHQX(u vQNNXTRՋnx[N 0[[TyOON,{35S Yt [bX]\O-NX[(W NڋO`b_v^XNXT ~eQNNUSMOlQ_bXݏ~ݏĉNڋOchHh^0 19.^XNXTe_SRYUOYt ^XNXTSesQlb TQzS^vgeOo` (WbXgOcEu e_Y gSR SeNbXUSMOT| NMQq_Tck8^X(u0V,gNSVǏOo` q_TՋX(uv #N0 20./f&T gc[vYePgTWs ,g!kՋ Nc[[(ufN NcCgbYXbNUO:gg>NRՋ[Ws0yr+Rc:yQSRbO(u>yO N@byN,g!kՋvsQvWs0[Qz0 NQaSTՋYePg0[(ufNI{ b[v #N0 PAGE PAGE 8  $,.6>DFPɻypgUKB4*CJ,OJPJo(aJ,CJ,OJPJo(aJ,nHtHCJ,OJPJaJ,CJ,OJPJo(aJ,#CJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJPJaJ,CJ,OJPJaJ,CJ,OJPJo(aJ,#CJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJPJo(aJ,#CJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJPJo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ PXZ\`rt " 8 }oYK=,!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ 5\CJ OJPJQJ^JaJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ, 8 :   ȵ}`K8#(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\  N P l n  " ^ ` b ͽycUJ<.CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ %CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH b n ~  $ ( ͽxp`XH@8CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ mH sH nHtHCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ mH sH nHtHCJ PJo(aJ CJ PJaJ CJ PJo(aJ CJ PJaJ CJ PJo(aJ CJ PJaJ CJ PJo(aJ CJ$PJaJ$!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^JaJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^JaJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ >@"$8<TV\^ϿugQC-+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ PJaJ5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5CJ OJPJQJ^JaJ5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ mH sH nHtHCJ PJo(aJ mH sH nHtH2ͷwaM7$%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 24*,иrbRD.+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^JaJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5.CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5.CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ %CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ ,hjlprȵlYF8"+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ %CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ,.02xj\I.5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 2RT^j˵m_Q>#5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ %CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ <>@BDHTX^˽|aN3 %CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ %CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ ^`dvzȲ|j\N; 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ &(nrɼq^K05CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ V\ɱyjZJ7%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ $,0:btѾwhX@0CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\ tǴkX=*%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH Ѿn^F6/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\ fhprtv$ǵueWA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5.CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH $& :>TVXӻxofVMD)5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\CJ PJaJ _HCJ PJaJ _HCJ OJPJQJ^Jo(aJ _HCJ PJaJ _HCJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KHCJ PJaJ5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5.CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtHCJ$PJo(aJ$CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHXZz|&(*,HJѾ{`M:*CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\     & ( * , . 4 6 CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0JU0JmHsHnHtHU0JU0JUU0JUCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH .Z\t" : nRd1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$1$$$$9D4$5$6$3$VD^WDdA`Ada$$A$1$$$$9D4$5$6$3$WD`da$$A$1$$$$9D4$5$6$3$WD`da$$VD^WDdA`AdDa$$dDa$$dG$1$dG$1$ &66466666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@"Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HV@Vh 2d$$@&CJ OJQJ^JaJ 5\$A@$؞k=W[SONi@N0nfh`ycn .:%*\yPS} Q3SF{6qdSg~W n0;fZ~oS<9_e&B1aTh Qn2uh0|~8p*_uDC/ |c P n b @u[Ad1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`@$V4uXdG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`j.TpSdG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`>`(qUd1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`rpTd1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`r V|(lOdG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(J  . 0 2 4 6 gdG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` 9r 9r 9r #$&` 9r  9r 9r 9r #$&` 9r dG$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` 0. A!8#"8$%1; 0 B"a"\":E"4o"C?]#<4$7`7N+7[7\I8zgV8?Q8}9V9~:]W:U:Z;Ke;7j; ,;.;C-o>t^?Q@YABOdB9CD"Cy$CIACSLCzE(FT(9F "GbxGOKG#HlIDI(fmKH$Le9L}MF NBWvNVN}wOOmP5Q3!QFQ`XQS=QR7&QSE2S SpiSOefTezTTvTGUbVkPVW}MXNX0IY Y"chvcXdddcf7/gMg!gUq-hKXhOhnti|%iHiuZ'j7Xj_ZjNjtCjxjKo2e)|-T\2 ^ l  <Zs>z0( * 3 ? !!@